Opleiding 'erfgoed rietdekken' gevolgd bij

Nationaal cultureel erfgoed


​​gediplimeerd erfgoed rietdekker​​​​​​​

Met deze opleiding heb ik veel kennis en vaardigheden

opgedaan over het erfgoed rietdekken,

gebaseerd op uitvoeringsrichtlijn 4004 Riet, daken - wanden -molens


​​​​​​​vroeger werden daken gebonden met gaarden en tenen​​​​​​​


NCE- opleiding maakt erfgoedrietdekkers completer vakman!(bron: persbericht NCE)

12-12-2022 | Op 9 december jl. behaalden negen rietdekkers het diploma van de opleiding Erfgoed Rietdekken. Het ambacht van rietdekken is de afgelopen 100 jaar nauwelijks veranderd. Toch is erfgoed rietdekken wezenlijk anders dan het normale rietdekken. De kersverse erfgoedrietdekkers benaderen het erfgoed nu bewust vanuit de historische context en met de nodige kennis van gebouwtypen, onderliggende gebinten en kapconstructies en wet- en regelgeving rond erfgoed.


Joost Kreuger, adviseur bij de Vakfederatie Rietdekkers en docent bij de opleiding Erfgoed Rietdekken, vertelt wat de studenten hebben geleerd: “Monumenten vereisen een andere benadering dan rietdekkers gewend zijn. De erfgoedrietdekker krijgt te maken met regels die rond de instandhouding van monumenten gelden. Om de kwaliteit van het werk aan erfgoed te borgen is de uitvoeringsrichtlijn Riet (URL 4004) van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) in de lesstof behandeld. Daardoor voldoet het NCE-diploma aan de scholingseisen die de Stichting ERM stelt bij certificering van een bedrijf. Een mooie bijkomstigheid, naast het vergroten van de erfgoedkennis in de rietdekkersbranche.”


Restauratieladder: wat kan wel en wat niet

Bij het werken aan monumenten wordt zoveel als mogelijk de onderliggende, historische constructie behouden. Aan de hand van de restauratieladder leren de studenten Erfgoed Rietdekken te bepalen welke ingrepen wel kunnen en welke niet, vanuit de gedachte 'zo veel als noodzakelijk is en zo weinig als mogelijk is.' Respect voor de geschiedenis van het pand vormt een houvast voor het maken van die afwegingen. Met deze kennis kan de gediplomeerde erfgoedrietdekker in gesprek gaan met de opdrachtgever, de architect en met gemeenten over de aanpak van een rieten dak op een monument.

Naast de theorie is er volop ruimte voor praktijklessen waarin vaardigheden worden opgedaan en voor het uitwisselen van ervaringen. Het is de bedoeling dat de studenten hun ervaringen kunnen verwoorden. Zo leren de studenten proefondervindelijk én van elkaar. Aan de orde komen onder andere de kwaliteit van riet, samenstelling van species, wandbekleding en het dekken van molens.


Bewustwording van belang kwaliteit

Kreuger ziet de opleiding Erfgoed Rietdekken als een goede en noodzakelijke verdieping voor rietdekkers, die ook aan monumenten willen werken: ‘De opleiding Erfgoed Rietdekken draagt in hoge mate bij aan de bewustwording bij de deelnemende studenten over het belang van kwalitatief goed uitgevoerd rietdekkerswerk op monumenten. De verdieping in het ambacht maakt ze een completere vakman.”